معامله ی جفت ارزها و قرارداد های ما به التفاوت دارای ریسک می‌باشد